ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

1) Η Γενική Συνέλευση

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο

3) Το Προεδρείο

4) Η Ελεγκτική Επιτροπή
Α) Την Γενική Συνέλευση αποτελούν οι αντιπρόσωποι των ταμειακά εντάξει μελών της. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου μέλους στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των μελών του που ψήφισαν στο σωματείο τους. όπως προείπαμε πιο πάνω γύρω από τις διεξαγωγές των εκλογών.
Η Γ.Σ. των αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της.
Συνέρχεται μία φορά τον χρόνο στην έδρα της και μέσα στο 1ο τρίμηνο του έτους με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο και ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση στέλνετε στα μέλη τουλάχιστον οκτώ μέρες πρίν την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
Έκτακτα η Γ.Σ. συγκαλείται όταν κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους το ένα πέμπτο των μελών, στην οποία θα περιέχονται και τα θέματα της συζήτησης.
Η λήψης αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης γίνετε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ. των αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία. Επίσης στο Δ.Σ. προστίθενται 2 ακόμη μέλη: Το πρώτο θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με τον αναπληρωτή του και το δεύτερο θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) με τον αναπληρωτή του. Τα 2 αυτά μέλη θα έχουν λόγο στο Δ.Σ. αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η εκλογή των μελών στα αξιώματα του Δ.Σ. λήψη αποφάσεων, αρμοδιότητες προεδρείου και Δ.Σ. καθήκοντα προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Ελεγκτικής Επιτροπής καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 14-15-16-17-18-19 και 20 του Καταστατικού.