1. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες Πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις) που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το ίδιο επάγγελμα του Βιοτέχνη, Εμπόρου, Επαγγελματία, Αυτοκινητιστή και λοιπών όμοιων επαγγελμάτων στο νομό Μεσσηνίας.

2. Τα καταστατικά των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας πρέπει να προσαρμόζονται με το καταστατικό αυτής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, τα δικαιώματα τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας.

3. Για να γίνει ένα σωματείο (ένωση) μέλος της Ομοσπονδίας χρειάζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού μας. θα πρέπει να κάνετε αίτηση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΕΒΕΣ Καλαμάτας και νομού Μεσσηνίας, ότι επιθυμεί το Σωματείο σας να εγγραφή στην τοπική Ομοσπονδία μας. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η επωνυμία του Σωματείου σας, η διεύθυνση της έδρας του και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.

4. Μαζί με την αίτηση το σωματείο υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφαση της.