1. Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους αν:
α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παραγ.1 του καταστατικού αυτού.
β. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Καθυστερεί αδικαιολογήτως περισσότερο από δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του προς την Ομοσπονδία.
δ. Στερείται διοίκησης επί τρία συνεχή έτη, ή δεν έχει επιλέξει αντιπροσώπους της στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.
2. Η περί αποβολή μέλους πράξη του Δ.Σ. εισάγετε προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή της, στην Γ.Σ. των μελών της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. πριν αποφασίσουν καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες κατηγορίες.
3. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε 30 μέρες μετά την επίδοση, στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 1712/1987. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του αποφάσεως, το μέλος διατηρεί όλες της υποχρεώσεις του.
4. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς την Ομοσπονδία, μέχρι το τέλους του έτους της αποχώρησης του και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών της.