Τι πρέπει να γνωρίζεται γύρω από τις εκλογές των Επαγγελματικών Σωματείων

1. Τα Επαγγελματικά Σωματεία και οι Σύλλογοι διέπονται από τον νόμο 1712/1987 που προσαρμόστηκε στον νέο νόμο 2081/1992 & συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού κώδικα. Όλα τα επαγγελματικά σωματεία πρέπει να εναρμονίσουν τα Καταστατικά τους με τον πιο πάνω νόμο, 1712 /1987 ΄΄ Περί Επαγγελματικών Σωματείων΄΄.

2. Σωματεία που έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για να διορισθεί προσωρινή Διοίκηση και αυτή μόνο μπορεί να διεξαγάγει τις εκλογές στο καθορισμένο διάστημα που τους ορίζει, το αργότερο μέχρι έξη μήνες, αφού προηγουμένως κάνει όλες τις εργασίες που χρειάζονται. π.χ. εκκαθάρισης μητρώου, εγγραφή νέων μελών, νέα βιβλία εάν δεν υπάρχουν θεωρημένα από το πρωτοδικείο κ.λ.π.

3. Με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την εγγραφή νέου Σωματείου στην Ομοσπονδία είναι εφάπαξ 50,00 ευρώ και για τον κάθε αντιπρόσωπο 50,00 ευρώ ετησίως ως συνδρομή του Σωματείου προς την Ομοσπονδία

Έγγραφα που χρειάζονται για τις εκλογές

Στις εκλογές των επαγγελματικών Σωματείων (Σύλλογοι, ενώσεις κ.λ.π.) πρέπει απαραιτήτως να προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής Πρωτοδίκης Δικαστικός και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τις εκλογές σας είναι τα εξής, εάν δεν τα έχετε να τα ζητήσετε από την Ομοσπονδία η, να μπείτε στο e-mail της ΓΣΕΒΕΕ www.gsevee.gr μπαίνοντας στα έγγραφα σωματείων εκλογών για να βγάλετε τα έγγραφα.

1. Ονομαστική κατάσταση μητρώου μελών σας με όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό Α/Τ, Διεύθυνση, τηλέφωνο και αν το μέλος σας έχει το Σωματείο σας ως Κύριο, ή ως Δεύτερο Σωματείο.

2. Κατάσταση παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση την ημέρα των εκλογών .

3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για να βγάλετε την Εφορευτική Επιτροπή και
ψηφοφορία για την επιλογή της Κύριας και τυχόν Δεύτερης (κλαδικής) Ομοσπονδίας. Την αναγραφή των υποψηφίων μελών για τα αξιώματα του Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων και στις (2 )Ομοσπονδίες αν υπάρχουν, σύμφωνα με την αίτησή τους.

4. Πρώτο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου,
Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων Ομοσπονδιών.

5. Δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας στην περίπτωση που υπάρχουν και Δεύτερα
μέλη στα Σωματεία σας που έχουν εκλέξει άλλο σωματείο ως πρώτο. Aν υπάρχουν δεύτερα μέλη, αυτά δεν ψηφίζουν για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. Ψηφίζουν μόνο για Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή.

6. Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξήγαγε τις εκλογές υπογεγραμμένο
από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που έχει επιλεγεί από το πρωτοδικείο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Επίσης σας κάνουμε γνωστό οι αντιπρόσωποι στις Ομοσπονδίες βγαίνουν ως εξής:
Από 11 ψηφίσαντα μέλη έως 30 βγαίνει ένας (1) αντιπρόσωπος. Για τους επί πλέον αντιπροσώπους χρειάζεται το μισό συν ένα π.χ. Από 31 ψηφίσαντα μέλη μέχρι 50 βγαίνουν 2 Αντιπρόσωποι. Από 51 μέχρι 70 βγαίνουν 3 , από 71 μέχρι 90 βγαίνουν 4, από 91 μέχρι 110 βγαίνουν 5, από 111 μέχρι 130, βγαίνουν 6 αντιπρόσωποι κ.ο.κ.
Μετά την διεξαγωγή των εκλογών σας θα πρέπει τα σωματεία μέλη μας να προσκομίσετε τα παραπάνω έγγραφα στην Ομοσπονδία μας, επικυρωμένα από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εις διπλούν. Τα δεύτερα έγγραφα θα σταλούν στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ελλάδος για την νομιμοποίηση και την εγγραφή του σωματείου σας στην δύναμη της.
Eπίσης θα πρέπει να μας στείλετε τον πίνακα με τα αξιώματα των μελών που εκλέχτηκαν στο Διοικητικό συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στις Ομοσπονδίες με όλα τα στοιχεία τους.
Επίσης για τα νέα σωματεία που εγγράφονται θα πρέπει να μας προσκομίσετε και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού σας από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας.