Κάθε μέλος σωματείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους αντιπροσώπους της στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

2. Να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι τους, στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας και επιτροπές αυτής και αντιπρόσωποι στην ανωτέρω συνδικαλιστική οργάνωση της ΓΣΕΒΕΕ της οποίας είναι μέλος η Ομοσπονδία.

3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους της, γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γ.Σ. και τα άλλα καταστατικά όργανα των αποφάσεων. Να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που την αφορούν και να ενημερώνετε επί της πορείας των προβλημάτων των κλάδων και για όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.